Dla inwestorów

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia inwestycji

Dokumenty, jakie powinny być złożone do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta przed rozpoczęciem inwestycji:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji, który zawiera:
  1. Określenie granic terenu w tym mapa w 2 egzemplarzach w skali 1:500 lub 1:1000
  2. Charakterystyka Inwestycji
   • Zapotrzebowanie na wodę, energię oraz sposób odprowadzania ścieków
   • Gabaryty budynków (rzuty, przekroje)
   • Określanie wpływu na środowisko
   • Określanie zasad obsługi komunikacyjnej tzn czy posiadamy dostęp do drogi publicznej, parking
   • Jeżeli planuje się budowanie obiektu handlowego (sklep), należy podać powierzchnie sprzedaży
 2. W przypadku decyzji odmownej, należy złożyć odwołanie w terminie 14 dni od uzyskania odpowiedzi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury.

 3. W celu wystąpienia o pozwolenie na budowę należy złożyć:
  1. Wniosek pozwolenie na budowę
  2. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami i pozwoleniami
  3. Oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości ( własność czy dzierżawa)
  4. Decyzja o warunkach zabudowy

Sprawę w urzędzie można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika

Co potrzeba do złożenia wniosku

 • wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy
 • 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej / kopii mapy katastralnej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1:500 / 1:1000 / 1:2000* (w stosunku do inwestycji liniowych), z określeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać
 • warunki techniczne, przyłączeniowe do miejskich sieci (wodociągowo – kanalizacyjnej, deszczowej , gazowej, energetycznej(w zależności od obsługującego dany teren inwestycyjny usługodawcy
 • charakterystykę inwestycji w formie opisowej i graficznej zgodną z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zmianami).
 • pełny ciąg pełnomocnictw ( m.in. KRS), w tym oryginał pełnomocnictwa wnioskodawcy.
 • pokwitowanie wniesienia opłaty skarbowej*

* – z opłaty zwolnione są inwestycje dot. budownictwa mieszkaniowego

Opłata skarbowa w wysokości: 107,00 zł
Opłata skarbowa w wysokości: 17,00 zł z tytułu pełnomocnictwa

Decyzja administracyjna - czas wydania 30 dni (+30 dni w wypadku spraw skomplikowanych) od daty złożenia wniosku (z wyłączeniem terminów biegnących w trakcie opiniowania i uzgadniania przez organy właściwe uczestniczące w prowadzeniu niniejszego postępowania)

Droga odwoławcza

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Organu wydającego

Dział handlowy

+48 504 087 222

+48 512 932 962

dzial.handlowy@euro-ekol.com.pl

Finansowanie i leasing

Aleksandra Cieślik

Europejski Fundusz Leasingowy SA
Autoryzowany Przedstawiciel
Oddziału Katowice
ul.Bukowa 13
41-700 Ruda Śląska

+48 607 483 163
aleksandra.cieslik@efl-slask.pl

Ubezpieczenia

Dawid Karolczuk

TWOJE UBEZPIECZENIA
Specjalista ds. ubezpieczen
Galeria Zdrój
ul. Podhalanska 26
44-335 Jastrzebie Zdrój

+48 794 100 121
dawidkarolczuk@gmail.com