Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument stanoví zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky www.euro-ekol.com.pl (dále jen „webové stránky“). Správcem internetové služby je Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa se sídlem v Lodži na přesné adrese ul. Rokicińska 186D, 92-412 Lodž, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro Lodž-Śródmieście v Lodži, Obchodní soud Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000723726 (DIČ: 72828327, REGON: 369718846).
Slova použitá s velkým písmenem mají význam, který je jim dán v podmínkách webových stránek. Osobní údaje zpracovává společnost EURO-EKOL.COM.PL v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Zacházení se svěřenými osobními údaji s veškerou pečlivostí na základě čl. 13 odst. 1 a 2 Nařízení vás informujeme, že:
SPRÁVCE ÚDAJŮ:
Správcem údajů je společnost Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa se sídlem v Lodži na přesné adrese ul. Rokicińska 186D, 92-412 Lodž, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro Lodž-Śródmieście v Lodži, Obchodní soud Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000723726 (DIČ: 72828327, REGON: 369718846), dále jen EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe.
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě uzavřené smlouvy nebo na základě souhlasu uděleného při registraci zákazníka na Webových stránkách (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo b) Nařízení) za účelem poskytování služeb prostřednictvím Webových stránek, pro:
Kontakt se zákazníkem, který chce jednat na základě předsmluvního požadavku kupujícího,
Pro účely inkasa, potvrzení o jejím předložení, provedení a uzavření předmětné smlouvy,
Při přijímání a vyřizování reklamací zákazníků,
Udržování kontaktu se zákazníky za účelem poskytování obchodních, reklamních nebo propagačních informací týkajících se služeb a produktů společnosti Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe,
Rozesílání dotazníků a formulářů, pořádání soutěží včetně výběru výherců a předávání cen,
Plnění zákonných povinností vyplývajících z právních předpisů, např. daňových,
Vyhodnocení a analýzu aktivity a informace Zákazníka, a to i prostřednictvím automatizovaného zpracování Osobních údajů (profilování), za účelem prezentace obecných nabídek nebo Akcí (slev, týkajících se produktů nebo služeb Správce), určených pro všechny příjemce, způsobem přizpůsobeným zájmům dotčeného Zákazníka, aniž by bylo ovlivňováno jeho rozhodování.
ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Údaje o zákaznících? jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, země, město, adresa bydliště, adresa provozovny/sídla, daňové identifikační číslo,
Údaje získané z online aktivit zákazníků prostřednictvím souborů cookie apod. Další informace naleznete na https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie, min:
a) zapamatování hesel a přihlašovacích údajů poskytnutých uživateli,
b) automatické vyplňování formulářů,
c) analýza času stráveného zákazníkem na konkrétní stránce,
d) uložení informací o používání webových stránek,
e) zapamatování Vašich zvolených nastavení a předvoleb,
f) shromažďování statistických údajů o tom, která podstránka/článek je nejoblíbenější.
SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Příjemcem osobních údajů je společnost EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe. Osobní údaje mohou být sdíleny:
a) dalším subjektům, které zpracovávají osobní údaje jménem Správce ochrany osobních údajů a v souladu s jeho pokyny, jako jsou: subjekty provádějící dodávky produktů EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe; subjekty spolupracující s EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe při přípravě produktů a poskytování služeb; poskytovatelé IT služeb se sídlem v Polsku; subjekty zabývající se archivací dokumentace; subjekty zpracovávající údaje za účelem vymáhání pohledávek; advokátní kanceláře; marketingové agentury; účetní kanceláře;
b) dalším zpracovatelům osobních údajů, pokud povinnost jejich zpřístupnění vyplývá z platných právních předpisů.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění výše uvedených účelů, s výjimkou případů, kdy:
a) administrativní činnosti související s přijetím a realizací zakázky ? po dobu trvání smlouvy;
b) ustanovení uzavřené smlouvy ? po dobu trvání smlouvy;
c) finanční vyrovnání? po dobu 5 let od začátku roku následujícího po účetním roce, v němž došlo k platbě související s uzavřenou smlouvou nebo v němž byla platba vypořádána nebo promlčena;
d) případná náprava ? do uplynutí promlčecích lhůt pro pohledávky;d
e) kontrola kvality služeb nebo uvádění vlastních služeb na trh ? do doby, než je souhlas odvolán.

PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ
Zákazník má právo požadovat: a) přístup ke svým údajům; při výkonu tohoto práva je zákazník oprávněn získat od společnosti EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány; získat jejich kopii; a získat informace mimo jiné o: účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době uchovávání osobních údajů, zdroji jejich získání společností EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe. b) opravu svých údajů; při uplatňování tohoto práva je zákazník oprávněn požádat společnost EUROEKOL Myjnie Bezdotykowe o opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které se ho týkají. c) vymazání svých údajů; při výkonu tohoto práva je zákazník oprávněn požádat EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe o výmaz osobních údajů, které se ho týkají, v případech uvedených v čl. 17 nařízení, zejména pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud byla podána účinná námitka proti zpracování osobních údajů. d) omezení zpracování svých údajů; pokud má zákazník námitky vůči správnosti svých údajů; pokud se domnívá, že by společnost EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe neměla jeho údaje zpracovávat, ale zároveň nechce, aby je vymazala; pokud tyto osobní údaje již společnost EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe nepotřebuje, přičemž je potřebuje v souvislosti s uplatňováním nároků; pokud zákazník vznesl námitku proti zpracování svých údajů a je povinností společnosti EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe ověřit, zda je má nadále zpracovávat. e) uvedení důvodů týkajících se konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů společnosti EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe a vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu společností EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe; při výkonu tohoto práva je zákazník oprávněn vznést z důvodů týkajících se konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů zákazníka na základě oprávněných zájmů společnosti EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe. I přes námitku je však EURO-EKOL Myjnie Bezdotyczne oprávněn pokračovat ve zpracování osobních údajů, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu nároků. f) odvolání souhlasu ve kterémkoli okamžiku. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním. g) podání stížnosti u dozorového úřadu týkající se osobních údajů ? Předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení:
Provozovatel webových stránek vás informuje, že omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem nebo Klientem je dobrovolné, avšak neposkytnutí uvedených osobních údajů nezbytných pro uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb má za následek nemožnost uzavření této smlouvy.
Správce služby použije organizační a technická opatření k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů proti neoprávněnému přístupu.
Výmaz osobních údajů (?právo být zapomenut?). Zákazník má právo požádat o výmaz/změnu svých osobních údajů, pokud existuje právní základ nebo pokud jsou osobní údaje nesprávné.
Poskytnuté osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaně.
Kontakt týkající se osobních údajů
V souvislosti s oznámeními a žádostmi týkajícími se vašich osobních údajů se můžete hlásit:
na e-mailové adrese biuro@euro-ekol.com.plmailto:biuro@euro-ekol.com.pl
listownie: EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. Sp. K., ul. Rokicińska 186D, 92-412 Lodž, Polsko.