Skip to main content

Projekty EÚ

Projekt: Implementácia výsledkov výskumných a vývojových prác s cieľom uviesť na trh inovatívny a vylepšený produkt – ekologickú bezdotykovú autoumyváreň.

Príjemca: EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. Sp. k.

Program: Operačný program Inteligentný Rozvoj na roky 2014-2020

Fond EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 3 Podpora inovácií v podnikoch

Opatrenie: 3.2 Podpora implementácie výsledkov výskumu a vývoja

Podopatrenie: 3.2.1 Prieskum trhu

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je implementovať výsledky výskumných a vývojových prác a ponúknuť na trh inovatívnu ekologickú bezdotykovú autoumyváreň, vďaka použitiu retentátu získaného z vodovodnej vody čistenej reverznou osmózou v procese umývania áut.

Riešenie bude charakterizovať okrem iného:

– úspora vody z vodovodu používanej v procese umývania na úrovni cca. 35%,

– úspora nákladov súvisiacich s prevádzkou podniku vďaka zníženiu prevádzkových nákladov – nižšie náklady na vodu,

– ekologické riešenie s pozitívnym vplyvom na prírodné prostredie – nižšia spotreba vody.

Efekt projektu:

Výsledkom projektu budú implementované výsledky zadaných VaV prác na spôsobe a zariadení na využitie retentátu na umývanie áut. Výsledky týchto prác budú v rámci projektu implementované spustením výroby inovatívnych ekologických bezdotykových autoumyvární na umývanie áut.

Celková hodnota Projektu: 17 910 020,14 PLN

Výška spolufinancovania: 5 262 120,00 PLN

Doba realizácie: od 03.11.2020 do 31.03.2022

Projekt: Internacionalizácia spoločnosti EURO-EKOL na nových zahraničných trhoch.

Cieľ projektu: Vstup na nové zahraničné trhy a príprava spoločnosti na začatie exportného predaja na nové trhy Maďarska, Rumunska a
Bulharsko, čím sa vytvára imidž spoločnosti ako spoľahlivého partnera.

Hodnota projektu: 551 717,00 PLN

Spolufinancovanie projektu z EÚ: 468 959,45 PLN