Skip to main content

Adatvédelmi szabályzat

Ez a dokumentum meghatározza a www.euro-ekol.com.pl weboldalon található adatvédelmi szabályzat alapelveit (a továbbiakban: Weboldal). A weboldal adminisztrátora az Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, melynek pontos címe: ul. Rokicińska 186D, 92-412 Łódź, 0000723726 KRS számon bejegyezve a Vállalkozók Országos Bírósági Nyilvántartásába a Łódź-Belvárosi Kerületi Bíróság Gazdasági Osztálya által, (adószám: 7282828327, statisztikai azonosítószám (REGON): 369718846).

A nagybetűs szavak a Weboldal szabályzatában meghatározott jelentéssel bírnak. Az EURO-EKOL.COM.PL a személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (Általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) alapján dolgozza fel. A rábízott személyes adatokat kellő gondossággal kezelve, a Rendelet 13. cikk 1. és 2. pontja alapján tájékoztatjuk, hogy:

ADATKEZELŐ:

Az adatok adminisztrátora az Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, melynek pontos címe: ul. Rokicińska 186D, 92-412 Łódź, 0000723726 KRS számon bejegyezve a Vállalkozók Országos Bírósági Nyilvántartásába a Łódź-Belvárosi Kerületi Bíróság Gazdasági Osztálya által, (adószám: 7282828327, statisztikai azonosítószám (REGON): 369718846), a továbbiakban EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe.

FELDOLGOZÁS CÉLJA:

Az EURO-EKOL Myjnie Bezdotkowe, mint személyes adatkezelő a személyes adatokat megkötött szerződés alapján vagy az Ügyfél Weboldalon történő regisztrációjakor kifejezett hozzájárulása alapján kezeli (A Rendelet 6. cikk 1. bekezdés a) vagy b) pontja) a Weboldalon keresztül történő szolgáltatások nyújtása érdekében, az alábbi célokból:

Ügyféllel való kapcsolatfelvétel a vevő kérésére való, szerződésmegkötés előtti intézkedés végett,

Adott szerződés átvétele, a benyújtás visszaigazolása, teljesítése és megkötése érdekében

Ügyfélpanaszok fogadásakor és mérlegelésekor,

Kapcsolattartás az ügyfelekkel az Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatos kereskedelmi, reklám- vagy promóciós információk nyújtása érdekében,

Kérdőívek és nyomtatványok küldése, versenyek lebonyolítása a nyertesek kiválasztásával és a nyeremények átadása,

Jogszabályokból, pl. adózással kapcsolatos szabályokból eredő jogi kötelezettségek teljesítése,

Az Ügyfélre vonatkozó tevékenységek és információk értékelése és elemzése, ideértve a Személyes adatok automatizált feldolgozásának (profilalkotás) részét is, általános ajánlatok vagy Promóciók (az Adminisztrátor termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos árengedmények) bemutatása érdekében, minden címzett számára, az adott ügyfél érdekeihez igazodó módon anélkül, hogy befolyásolná döntéseit.

SZEMÉLYES ADATOK HATÁSKÖRE

Ügyféladatok? keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, ország, város, lakhely, gazdasági tevékenység címe/székhely, adószám,

Az ügyfelek internetes tevékenységéről sütik stb. használatával nyert adatok. A témával kapcsolatos további információk a https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie oldalon találhatók, többek között:

a) a felhasználók által megadott jelszavak és bejelentkezési adatok megjegyzése,

b) űrlapok automatikus kitöltése,

c) az ügyfél adott weboldalon töltött idejének elemzése,

d) a weboldal használatával kapcsolatos információk megjegyzése,

e) a felhasználó által kiválasztott beállítások és preferenciák megjegyzése,

f) statisztikai adatok kidolgozása, melyik aloldal/cikk a legnépszerűbb.

SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA

A személyes adatok címzettje az EURO-EKOL Autómosó Bezdotykowe. A személyes adatok megoszthatók:

a) a személyes adatokat az adatvédelmi adminisztrátor kérésére és az adatkezelő utasításai szerint feldolgozó egyéb jogalanyokkal, mint például: EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe termékeket szállító jogalanyok; az EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe vállalattal a termékek előkészítésében és a szolgáltatások nyújtásában együttműködő szervezetek; lengyelországi székhelyű informatikai szolgáltatók; dokumentumok archiválásával foglalkozó szervezetek; adósságbehajtás céljából adatot feldolgozó jogalanyok; Ügyvédi irodák; marketing ügynökségek; számviteli irodák;

b) más jogalanyokkal, akik személyes adatokat kezelnek olyan helyzetben, amikor az adatszolgáltatás kötelezettsége a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből következik.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A személyes adatokat a fenti célok eléréséhez szükséges ideig kezeljük, azonban az alábbi esetekben:

a) a megbízás elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív tevékenység ? a szerződés időtartamáig;

b) a megkötött szerződésben foglalt rendelkezések ? a szerződés időtartamáig;

c) pénzügyi elszámolás? a megkötött Szerződéssel kapcsolatos fizetés teljesítésének, illetve a fizetés kiegyenlítésének vagy lejártának pénzügyi évét követő év kezdetétől számított 5 évig;

d) követelések lehetséges érvényesítése? a követelések elévülési határidejének lejártáig;

e) szolgáltatások minőségellenőrzése vagy saját szolgáltatások marketingje? a hozzájárulás visszavonásáig.

ÜGYFÉL JOGAI

Az ügyfél jogosult kérni: a) az adataihoz való hozzáférést; e jogának gyakorlásával az Ügyfél jogosult arra, hogy az EUROEKOL Myjnie Bezdotkowe-tól visszaigazolást kapjon arról, hogy feldolgozzák-e a személyes adatait; másolatot kérni belőlük és információt szerezni többek között a következőkről: az adatkezelés céljai, a személyes adatok kategóriái, a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, azok EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe általi megszerzésének forrása. b) adatainak helyesbítését; e jogának gyakorlásával az Ügyfél jogosult kérni az EUROEKOL Myjnie Bezdotkowe-tól a rá vonatkozó, téves vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését. c) adatait törölni; e jogának gyakorlása során az Ügyfél jogosult kérni az EURO-EKOL Myjnie Bezdotkowe-tól a rá vonatkozó személyes adatok törlését, a Rendelet 17. cikke alapján, különösen akkor, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy ha tényleges tiltakozást nyújtottak be a személyes adatok kezelése ellen. d) az adatai kezelésének korlátozását; ha az Ügyfélnek fenntartásai vannak adatai helyességével kapcsolatban; ha ellenzi az adatok EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe általi feldolgozását, ugyanakkor nem kívánja azok törlését; ha az ilyen személyes adatokra az EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe-nak már nincs szüksége, de az Ügyfélnek szüksége van rájuk a követelések érvényesítéséhez; ha az Ügyfél tiltakozott adatainak kezelése ellen, az EURO-EKOL Myjnie Bezdotowe köteles ellenőrizni, hogy továbbra is fel kell-e dolgoznia azokat. e) egy adott helyzethez kapcsolódó okokból tiltakozni a személyes adatok EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe által követett jogos érdekek alapján történő kezelése ellen, valamint tiltakozni a személyes adatok EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe általi direkt marketing célú kezelése ellen; e jogának gyakorlása során az Ügyfél jogosult egy adott helyzethez kapcsolódó okból tiltakozni az Ügyfél személyes adatainak az EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe által követett jogos érdekei alapján történő kezelése ellen. A tiltakozás ellenére azonban az EURO-EKOL Myjnie Bezdotkowe jogosult folytatni a személyes adatok feldolgozását, ha igazolja az adatkezelés érvényes, jogilag indokolt, az érintett érdekeit, jogait és szabadságait felülmúló indokok fennállását, vagy a követelések meghatározásának, megvalósításának vagy védelmének szükségessége áll fenn. f) a hozzájárulás bármikori visszavonását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján történt adatkezelés jogszerűségét. g) panaszt tenni a Felügyeleti Szervnél személyes adatokkal kapcsolatban? Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatal Igazgatója

Záró rendelkezések:

A Weboldal üzemeltetője tájékoztatja, hogy a cookie-k használatára vonatkozó korlátozások hatással lehetnek a Weboldal aloldalain elérhető egyes funkciókra.

A személyes adatok szolgáltatása a Szolgáltatás igénybe vevője vagy az Ügyfél részéről önkéntes, azonban az Adásvételi Szerződés vagy az Elektronikus Szolgáltatások végzésére vonatkozó szerződés megkötéséhez és végrehajtásához szükséges, meghatározott személyes adatok megadásának elmulasztása jelen szerződés megkötésének képtelenségét vonja maga után.

A weboldal adminisztrátora szervezési és technikai intézkedésekkel biztosítja a személyes adatok kezelésének biztonságát az illetéktelen hozzáférés ellen.

Személyes adatok törlése (?feledésbe merüléshez való jog?). Az Ügyfél jogosult kérni személyes adatainak törlését/módosítását, ha a jogalap körülményei fennállnak, vagy a személyes adat hibás.

A megadott személyes adatokat nem kezeljük automatizáltan.

Kapcsolatfelvétel a személyes adatok ügyében

A személyes adatokkal kapcsolatos bejelentésekkel, kérésekkel forduljon a biuro@euro-ekol.com.pl e-mail címre vagy postai úton az alábbi címre: EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe Sp. z O.O. Sp. K. ul. Rokicińska 186D, 92-412 Łódź, Lengyelország