Skip to main content

Zásady ochrany osobných údajov

Tento dokument definuje Zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke www.euro-ekol.com.pl (ďalej len: Webová stránka). Správcom Webovej stránky je firma Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa so sídlom v Lodži na presnej adrese ul. Rokicińska 186D, 92-412 Łódź, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Łódź-Śródmieście v Lodži, Obchodný súd Národného súdneho registra, pod číslom KRS: 0000723726 (NIP: 7282828327, REGON: 369718846).

Slová s veľkým začiatočným písmenom majú význam daný v pravidlách Webovej stránky. Osobné údaje EURO-EKOL.COM.PL spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: Nariadenie). Zaobchádzanie so zverenými osobnými údajmi s náležitou starostlivosťou v zmysle čl. 13 ods. 1 a 2 Nariadenia informujeme, že:

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Správcom osobných údajov je firma Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa so sídlom v Lodži na presnej adrese ul. Rokicińska 186D, 92-412 Łódź, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Łódź-Śródmieście v Lodži, Obchodný súd Národného súdneho registra, pod číslom KRS: 0000723726 (NIP: 7282828327, REGON: 369718846), ďalej len EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe.

ÚČEL SPRACOVANIA:

EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe, ako správca osobných údajov, spracúva osobné údaje na základe uzatvorenej zmluvy alebo na základe súhlasu vyjadreného pri registrácii Zákazníka na Webovej stránke (čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo b) Nariadenia) za účelom poskytovania služieb prostredníctvom Webovej stránky, za účelom:

Kontaktu so zákazníkom, aby sme na žiadosť kupujúceho mohli konať pred uzavretím zmluvy,

Za účelom prijatia, potvrdenia jej predloženia, plnenia a uzatvorenia danej zmluvy,

Pri prijímaní a posudzovaní reklamácií zákazníkov,

Udržiavanie kontaktu so zákazníkmi za účelom poskytovania obchodných, reklamných alebo propagačných informácií týkajúcich sa služieb a produktov Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe,

Zasielanie prieskumov a formulárov, realizácia súťaží s výberom výhercov a realizácia odovzdávania cien,

Plnenie zákonných povinností vyplývajúcich napr. z daňových predpisov,

Hodnotenie a analýza aktivity a informácií o Zákazníkovi, a to aj v rámci automatizovaného spracovania Osobných údajov (profilovanie), za účelom prezentácie všeobecných ponúk alebo Akcií (zľavy, týkajúce sa produktov alebo služieb Správcu), určených pre všetkých príjemcov, v spôsobom prispôsobeným záujmom daného Zákazníka bez ovplyvnenia jeho rozhodnutí.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Údaje Zákazníkov ? meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, štát, mesto, adresa bydliska, adresa prevádzky/sídla, číslo NIP (DIČ),

Údaje získané prostredníctvom internetovej aktivity zákazníkov využívaním súborov cookies atď. Viac informácií o tejto téme nájdete na https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie, oi.:

a) zapamätanie hesiel a prihlasovacích údajov poskytnutých používateľmi,

b) automatické vypĺňanie formulárov,

c) analýza času zákazníka stráveného na danej webovej stránke,

d) zapamätanie si informácií o tom, ako webovú stránku používať,

e) zapamätanie si užívateľom zvolených nastavení a preferencií,

f) vypracovanie štatistických údajov, ktorá podstránka/článok je najpopulárnejšia.

ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcom osobných údajov bude EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe. Osobné údaje môžu byť sprístupnené:

a) ďalším subjektom spracúvajúcim osobné údaje na žiadosť Správcu ochrany údajov a v súlade s pokynmi Správcu, ako sú: subjekty, ktoré dodávajú produkty EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe; subjekty spolupracujúce s EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe pri príprave produktov a poskytovaní služieb; poskytovatelia IT služieb so sídlom v Poľsku; subjekty zaoberajúce sa archiváciou dokumentácie; subjekty spracúvajúce údaje na účely vymáhania pohľadávok; advokátske kancelárie; marketingové agentúry; účtovné kancelárie;

b) iné subjekty spracúvajúce osobné údaje v situácii, keď povinnosť ich poskytnúť bude vyplývať z platných právnych ustanovení.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov, avšak v prípade realizácie:

a) administratívnych činností súvisiacich s prijatím a realizáciou objednávky? počas trvania zmluvy;

b) ustanovenia uzatvorenej zmluvy? počas trvania zmluvy;

c) finančného vyrovnania? po dobu 5 rokov od začiatku roka nasledujúceho po rozpočtovom roku, v ktorom bola vykonaná platba súvisiaca s uzavretou Zmluvou, alebo v ktorom bola platba zúčtovaná alebo zanikla;

d) prípadného uplatňovania nárokov? do uplynutia premlčacích lehôt nárokov;

e) kontroly kvality služieb alebo marketingu vlastných služieb? do odvolania súhlasu.

PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo požadovať: a) prístup k svojim údajom; Zákazník je pri využití tohto práva oprávnený získať od EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe potvrdenie, či sa spracúvajú jeho osobné údaje; získať ich kópiu a získať informácie vrátane informácií o: účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, plánovanej dobe uchovávania osobných údajov, zdroji ich získavania spoločnosťou EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe. b) opravu jeho údajov; Zákazník je pri uplatnení tohto práva oprávnený požadovať od EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe opravu alebo doplnenie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ktoré sú nesprávne alebo neúplné. c) vymazanie jeho údaje; pri uplatnení tohto práva je Zákazník oprávnený požiadať EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe o vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, v prípadoch uvedených v čl. 17 Nariadenia, najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo bola podaná účinná námietka proti spracovaniu osobných údajov. d) obmedzenia spracovania jeho údajov; ak má Zákazník výhrady k správnosti svojich údajov; ak sa domnieva, že EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe by jeho údaje nemali spracúvať, no zároveň si neželá, aby boli vymazané; ak takéto osobné údaje už EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe nepotrebuje, ale Zákazník ich potrebuje v súvislosti s uplatňovaním reklamácií; ak Zákazník namietal proti spracúvaniu svojich údajov, pričom je povinnosťou spoločnosti EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe preveriť, či ich má ďalej spracúvať. e) namietať z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov sledovaných spoločnosťou EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe a namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu spoločnosťou EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe; pri uplatnení tohto práva je Zákazník oprávnený z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou namietať proti spracúvaniu osobných údajov Zákazníka na základe oprávnených záujmov sledovaných spoločnosťou EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe. Spoločnosť EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe je však aj napriek námietke oprávnená tieto osobné údaje ďalej spracúvať, ak preukáže existenciu platných, zákonom opodstatnených dôvodov na spracúvanie, prevažujúcich nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvodov na určenie, vyšetrovanie alebo obhajobu nárokov. f) odvolanie súhlasu kedykoľvek. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ku ktorému došlo na základe súhlasu pred jeho odvolaním. g) podať sťažnosť na Dozorný orgán týkajúcu sa osobných údajov? Predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

Záverečné ustanovenia:

Prevádzkovateľ Webovej stránky informuje, že obmedzenia používania súborov cookies môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na Webových stránkach.

Poskytnutie osobných údajov Príjemcom služby alebo Zákazníkom je dobrovoľné, avšak neposkytnutie uvedených osobných údajov potrebných na uzavretie a realizáciu Kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní Elektronických služieb má za následok nemožnosť uzavretia tejto zmluvy.

Správca webovej stránky používa organizačné a technické opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov pred prístupom neoprávnených osôb.

Vymazanie osobných údajov („právo byť zabudnutý“). Zákazník má právo požiadať o vymazanie/zmenu svojich osobných údajov, ak existujú okolnosti právneho základu alebo sú osobné údaje nesprávne.

Poskytnuté osobné údaje nebudú spracovávané automatizovaným spôsobom.

Kontakt ohľadom osobných údajov

V súvislosti s oznámeniami a žiadosťami týkajúcimi sa osobných údajov môžete podať:
na e-mailovej adrese
biuro@euro-ekol.com.pl
poštou na adresu: EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. Sp. K., ul. Rokicińska 186D, 92-412 Łódź, Poľsko